Světelné zdroje LED významně snižují nároky na spotřebu elektrické energie


Nostalgické ohlédnutí za dobou „Edisonovou“

Thomas Alva Edison byl nejen objevitel, ale pÅ™edevším zdatný obchodník, který dokázal ve svÄ›tÄ› svůj vynález prosadit. Ten jej dokonce pÅ™ežil o Å™adu desítek let a je až s podivem, jak dlouho západní civilizace dokázala využívat technologii zahřívání wolframové slitiny v podobÄ› svinutého vlákna uvnitÅ™ sklenÄ›né baňky s odÄerpaným vzduchem.
LED diodový zdroj

Lidské plémÄ› je také svým způsobem nostalgické a Å™ada milovníků technických vynálezů se je snaží uchovat kvůli jejich nezamÄ›nitelné kráse. A tak se vláknové žárovky ocitají v „retro“ sbírkách a poskytují zajímavé porovnání technologie dvacátého století se souÄasností.

MÄ›li bychom si vÅ¡ak pÅ™ipomenout, že průchod elektrické energie skrze vlákno vytváří pÅ™edevším mnoho odpadního tepla, které není vůbec využíváno. Na samotnou svÄ›telnou energii se navíc pÅ™emÄ›ní pouze malý zlomek elektÅ™iny, pouhých 10 – 20 procent. To je velice neekonomické a pro životní prostÅ™edí to pÅ™edstavuje obrovskou zátěž, tedy pochopitelnÄ› s ohledem na souÄasnou enormní spotÅ™ebu energie ve svÄ›tÄ› a způsoby její výroby.
lampiÄka v ložnici na noÄním stolku

Ekologie má také svůj význam

Dnes se vÄ›tÅ¡ina elektÅ™iny stále vyrábí „primitivním způsobem“ v tepelných nebo jaderných elektrárnách buÄ spalováním fosilních paliv, anebo rozpadem jader nukleárních izotopů, z Äehož vzniká velké množství nebezpeÄného odpadu. Podpora jaderné energie není ve skuteÄnosti cestou kupÅ™edu vzhledem k tomu, že neustále odÄerpáváme bohatství z hlubin ZemÄ›, pÅ™itom nedokážeme zatím vytvoÅ™it dostatek elektÅ™iny pro potÅ™eby celé planety ze sluneÄního záření, které je produkováno zdarma.

To je také důvodem, proÄ bychom mÄ›li pÅ™ikroÄit na úsporná opatÅ™ení a snažit se i z ekologického hlediska snížit spotÅ™ebu elektÅ™iny, a v tom nám mohou efektivnÄ› pomoci právÄ› LED diody ve vÅ¡ech různých podobách. Jsou to nejménÄ› nároÄné energetické zdroje.