Jak by měly být rozděleny role v domácnosti


Je jasné, že domácnost se nebude obhospodařovat sama. Někdo musí vařit, uklízet, prát, opravovat a dělat spoustu dalších prací, které jsou doma zkrátka nutné. A zatímco dříve toto zastávala žena, zatímco muž chodil do práce, dnes pracují oba. To také znamená, že je potřeba jiné rozdělení rolí, než na jaké jsme byli doposud zvyklí.

 

V první Å™adÄ› by mÄ›lo být jasné, že vÅ¡ichni Älenové domácnosti by mÄ›li zastávat svou Äást. A ne, to, že tatínek jednou za Äas opraví například kapající kohoutek, zatímco maminka vaří, uklízí a pere, opravdu není rovná dÄ›lba práce. Je potÅ™eba, aby se do běžných prací zapojili vÅ¡ichni, kdo mohou.

 

věšení prádla

 

To samozÅ™ejmÄ› zahrnuje dÄ›ti, i když zde je samozÅ™ejmÄ› nutné pÅ™ihlédnout k jejich vÄ›ku, schopnostem a také Äasu. Pokud náš potomek pÅ™ijde unavený ze Å¡koly a za chvíli zase spÄ›chá na trénink, ze kterého pÅ™ijde jeÅ¡tÄ› utahanÄ›jší, je pochopitelné, že nebude mít příliÅ¡ síly na cokoliv jiného.

 

PodobnÄ› je tomu i s rodiÄi. Pokud jeden z nich pracuje téměř neustále dvanáctky, je jasné, že toho nemůže udÄ›lat doma tolik, jako ten, který má klasickou osmihodinovou pracovní dobu. I to bychom mÄ›li vzít v úvahu, když vytváříme rozvrh domácích prací.

 

mytí nádobí

 

Tento rozvrh by mÄ›l být jasnÄ› dán a dodržován. SamozÅ™ejmÄ› jsou případy, kdy jeden Älen bude muset zaskoÄit za jiného, například onemocnÄ›ní, služební cesta a další. KromÄ› tÄ›chto výjimeÄných okolností bychom se jej vÅ¡ak mÄ›li striktnÄ› držet. Každý by mÄ›l mít své jasnÄ› dané povinnosti, které bude muset plnit.

 

JistÄ›, tato zmÄ›na nebude pro mnoho lidí lehká, zvláštÄ› proto, že domácí práce jsou v naÅ¡em podvÄ›domí stále jeÅ¡tÄ› dÄ›leny na „mužské“ a „ženské“, i když je to dnes již zcela zbyteÄné. Proto by muž klidnÄ› mohl uvaÅ™it a žena se starat o opravy. Ano, je potÅ™eba vzít v úvahu i to, na co má kdo talent, avÅ¡ak rozdÄ›lení by mÄ›lo být spravedlivé. Jen tak budou vÅ¡ichni Älenové domácnosti spokojení.