Co víme o LED zářivkách


LED technologie využívá principu pÅ™emÄ›ny elektrického proudu na svÄ›telnou energii pomocí tzv. elektroluminiscenÄního jevu. Jedná se o diody – polovodiÄe, které vedou elektrický proud pouze jedním smÄ›rem. Diody sestávají ze dvou vrstev, pÅ™iÄemž jsou elektrony z první vrstvy odvádÄ›ny do vrstvy druhé a pÅ™ebytkem energie pak vzniká svÄ›telný jev.
Barva svÄ›tla je dána urÄitou vlnovou délkou, kterou emituje elektronický Äip, zpoÄátku byly diody pouze Äervené a pozdÄ›ji žluté a teprve nedávno bylo možno konstruovat zdroj, jež umožňuje využívat plné svÄ›telné spektrum vÅ¡ech barev.osvÄ›tlení v bytÄ›

Jaké jsou výhody LED zářivek vůÄi lineárním zářivkám (nízkotlakým výbojkám)

Žádná rtuÅ¥ – vÅ¡echny polovodiÄové systémy, tedy i LED zářivky, jsou konstruovány jako elektronická zařízení, která neobsahují rtuÅ¥, olovo, ani kadmium. Z ekologického hlediska jde o bezpeÄné výrobky, které není nutné likvidovat jako nebezpeÄný odpad. Pokud se vám doma takové svítidlo poÅ¡kodí, staÄí jej odložit do kontejneru pro běžný elektroodpad. Do komunálního odpadu vÅ¡ak nepatří vzhledem k tomu, že je možné recyklovat nÄ›které použité komponenty.
Diodová zářivka jen praskne – jestliže rozbijete obyÄejnou zářivku, rozletí se tisíce sklenÄ›ných úlomků do vÅ¡ech stran a navíc se na nich nachází stopy rtuti. LED diodová trubice se po úderu těžkým pÅ™edmÄ›tem nerozletí, ale pouze praskne plastový kryt. Odpadnou tak starosti s uklízením skla a případná zdravotní rizika.
Index podání barev – na trhu je dnes dostatek zářivkových tÄ›les na bázi polovodiÄů, jež mají vyšší index CRI (index podání barev), než klasické zářivky. Čím vyšší je tato hodnota, tím více se pÅ™ibližuje svÄ›telné spektrum umÄ›lého svÄ›tla pÅ™irozenému sluneÄnímu záření.osvÄ›tlený pokoj
Úspora energie – úspora elektÅ™iny je pÅ™i souÄasných cenách pomÄ›rnÄ› dobrým důvodem, proÄ zbyteÄnÄ› neplýtvat a naopak se poohlédnout po efektivnÄ›jším Å™eÅ¡ení. Příkon LED diodových svítidel je nÄ›kolikanásobnÄ› nižší, než jaký vyžadují klasické zářivkové trubice.

Comments are closed.